Statistics Information 2017-18

Statistics Information 2017-18

 

अ.क्र योजनेचे नांव संस्थांची संख्या प्रवेश क्षमता प्रत्येक्ष प्रवेश
शासकीय अशासकीय अनुदानीत अशासकीय कायम  विना अनुदानीत शासकीय अशासकीय अनुदानीत अशासकीय कायम  विना अनुदानीत शासकीय अशासकीय अनुदानीत अशासकीय कायम  विना अनुदानीत
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1

 

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था 16 32 4014  2692 3636 2045
2 शासकीय अदिवासी  औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आश्रमशाळा) 2 128 107
3 शिकाउु उमेदवारी योजना मु.प्र.तथा सुचाना केंद्र 1
4 सेंटर ऑफ एक्सलंस 4 384
5 तंत्र माध्यमिक शळा केंद्र 6 1 840 60 743 60
6 2 स्तरावरील (व्दिलक्षी) व्यवसाय अभ्यासक्रम 2 5 39 250 450 3500 64 337 1937
7 उच्च माध्यमिक (एच.एस.सी व्होकेशनल) व्यवसाय अभ्यासक्रम 3 29 2 270 2520 100 101 1816 49
8 प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम रावविणा-या संस्था 4 2 300 125 97
एकुण 38 35 75 6186 3030 6417 4651 2213 4128

 

 ( मागील सत्रापर्यंत प्रशिक्षित केलेल्या उमेदवारांची संख्या )

 

अ. क्र. योजना लाभार्थी संख्या संस्थांची संख्या
1 सुवर्ण जयंती

2012-13

2013-14

 

 

281

918

 

08

08

2 मागेल त्याला व्यवसाय प्रशिक्षण

2012-13

2013-14

 

निरंक निरंक
3 आर्टिझन टु टेक्नोक्रॅट

 

निरंक निरंक
4 मानव विकास योजनेतंर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम (सन 2013-14)

 

1380 11
एकूण

 

2579 27